ALGEMENE VOORWAARDEN

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten
Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze site vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze site, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de site
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Indien wij door omstandigheden zijn verlaat of bij hoge uitzondering de rit moeten annuleren is Taxi Exclusive (KVK 63577569) niet aansprakelijk voor  extra gemaakte kosten of het eventueel missen van de vlucht. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om vervangend vervoer voor u te regelen. Belangrijk om te weten, in de praktijk gebeurd dit eigenlijk nooit.

Onze chauffeurs zijn allemaal ZZP’ers. Taxi Exclusive (KVK 63577569) is de bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Dit houdt in dat er bij eventuele schades of ongelukken tijdens een taxi rit, Taxi Exclusive NIET aansprakelijk is. U dient eventueel letsel of schade af te handelen met desbetreffende zzp taxi chauffeur/bedrijf. Elke zzp taxi chauffeur/bedrijf dient een eigen verzekering te hebben. U gaat hier meer akkoord als u een taxi bij ons reserveert.

Wanneer is de rit gereserveerd?
Alle reserveringen dienen per mail of via het reserveringsformulier op deze website te worden gemaakt. Een rit staat pas vast op het moment dat u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Onze mails en boekingen worden beantwoord en bevestigd tussen 08:00 uur en 20:00 uur. Indien u buiten deze tijden mailt of reserveert ontvangt u niet direct een antwoord. Wij willen u dan verzoeken even geduld te hebben.

Neem contact met ons op.
Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op.